Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu Solidni w Biznesie

Portal internetowy „Solidni w Biznesie”, dostępny pod adresem www.swb-partners.com prowadzony jest przez GJC International Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Podbiałowa 11, NIP: 9721266537, REGON: 365373592, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Sławomira Giefing.

§ 1. Definicje

 1. Słownik pojęć:

  1. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu Solidni w Biznesie, w tym również w ramach serwisu „INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND”, stanowiący regulamin w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 – dalej u.s.u.d.e.);

  2. Usługodawca – GJC International Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Podbiałowa 11, NIP: 9721266537, REGON: 365373592, e-mail: info@swb-partners.com;

  3. SWB – Solidni w Biznesie”– program branżowy prowadzony przez Usługodawcę w ramach Portalu Usługodawcy;

  4. Portal Usługodawcy – portal internetowy, należący do Usługodawcy, prowadzony pod adresem www.swb-partners.com , w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi, określany również jako Portal;

  5. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców i Użytkowników za pośrednictwem portalu www.swb-partners.com, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym również w zakresie serwisu „INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND”;

  6. „INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND” – serwis internetowy, będący częścią składową Portalu Usługodawcy, zawierający wykaz firm nie polecanych przez branżę produktów promocyjnych;

  7. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach założonego Konta Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie, określany w Regulaminie również jako Partner Programu;

  8. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z tych świadczonych przez Usługodawcę Usług, które nie wymagają rejestracji lub logowania;

  9. Kontrahent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, której przedmiot działalności obejmuje branżę produktów promocyjnych, a która wchodzi w stosunki prawno – gospodarcze z Usługobiorcami. Kontrahent w rozumieniu Regulaminu może być jednocześnie również Usługobiorcą.

  10. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi w sposób zautomatyzowany, świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

  11. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od danego przedsiębiorcy;

  12. Rejestracja – dokonanie przez Użytkownika rejestracji na Portalu, umożliwiającej założenie Konta Użytkownika i korzystanie z Usług na zasadach odnoszących się do Usługobiorców;

  13. Ciasteczka” – pliki tekstowe, w których serwery Portalu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik bądź Usługobiorca. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Potalu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

  14. Cennik – zawarte w Portalu Usługodawcy zestawienie opłat obowiązujących w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Portalu na rzecz Usługobiorców;

  15. Zawarcie umowy – następuje z chwilą dokonania przez Usługodawcę akceptacji w zakresie Rejestracji przez Użytkownika nowoutworzonego Konta Użytkownika, po spełnieniu warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w szczególności po uiszczeniu opłaty członkowskiej za korzystanie z Portalu.

  16. Rozpoczęcie świadczenia usług – następuje od momentu ostatecznej aktywacji Konta Użytkownika przez Usługodawcę, jednocześnie z zawarciem przez Strony umowy określonej w pkt 15 powyżej.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 u.s.u.d.e. odnosi się co całego Portalu, w tym również do będącego jego częścią serwisu „INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND” i określa:

  1. zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników oraz Usługobiorców za pośrednictwem Portalu;

  2. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców korzystających z funkcjonalności Portalu, w tym w szczególności Usług świadczonych za odpowiednią opłatą;

  3. zasady ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z Usług świadczonych w ten sposób;

  4. zasady nawiązania stosunku umownego przez Usługodawcę z Usługobiorcami, warunki dokonywania płatności przez Usługobiorców, przy zastrzeżeniu, iż dopiero dokonanie wpłaty całości należności w zakresie opłaty rocznej stanowi podstawę do rozpoczęcia świadczenia usług;

  5. warunki reklamacji przysługującej Użytkownikowi i Usługobiorcy;

  6. warunki rozwiązania przez Strony umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Usługodawca niniejszym udostępnia w sposób nieodpłatny Użytkownikom treść Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

 3. Każdy Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed podjęciem jakichkolwiek czynności zmierzających do korzystania z Usług, a następnie do przestrzegania jego postanowień. Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

 4. Dostęp do Portalu jest w pełni otwarty dla każdego, kto korzysta z urządzenia umożliwiającego nawiązanie połączenia z Internetem.

§ 3. Rejestracja, założenie Konta oraz zawarcie umowy

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy zostaje zawarta w następstwie wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu oraz uiszczenia stosownej opłaty za korzystanie z Portalu, a następnie dokonania zatwierdzenia przez Usługodawcę tak utworzonego Konta, co jest jednoznaczne z rozpoczęciem świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.

 2. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny zobowiązany jest do podania danych w nim określonych, a w następstwie jego wypełnienia oświadcza, że:

  1. podane przez niego dane są zgodne z prawdą i kompletne oraz że jest uprawniony do reprezentowania podmiotu, w imieniu i na rzecz którego zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  2. podane przez niego dane w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich;

  3. zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie zawarte w nim postanowienia.

 3. Usługodawca po otrzymaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego zakłada Konto Użytkownika, o czym powiadamia Usługobiorcę wiadomością przesłaną na podany podczas Rejestracji adres e-mail.

 4. Jednocześnie Usługodawca powiadamia drogą elektroniczną pozostałych Usługobiorców o woli przystąpienia przez nowego Użytkownika do Programu SWB, umożliwiając im wniesienie w ciągu 5 (pięciu) kolejnych dni od dnia zawiadomienia o powyższym, sprzeciwu co do przystąpienia tego Użytkownika do Programu SWB w związku z niespełnieniem przez niego warunków określonych niniejszym Regulaminem, w szczególności przewidzianych w § 4 ust. 1. Usługodawca weźmie pod uwagę jedynie prawidłowo wniesione i merytorycznie uzasadnione sprzeciwy, decydując na ich podstawie o ewentualnych przeszkodach w zaakceptowaniu Rejestracji Konta nowego Użytkownika.

 5. Usługodawca może odmówić założenia Konta nowego Użytkownika, o którym mowa powyżej, w sytuacji, gdy Użytkownik dokonujący Rejestracji nie spełnia wymogów określonych w § 4 ust. 1, a wniesony w tym zakresie sprzeciw choć jednego z pozostałych Usługobiorców okaże się zasadny.

 6. Usługodawca może również odmówić założenia Konta Użytkownika, jeżeli poweźmie uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości danych podanych na etapie Rejestracji, ich zgodności z prawem lub dobrymi obyczajami lub w sytuacji, gdy założenie Konta godziłoby w uzasadnione interesy Usługodawcy lub osób trzecich. Usługobiorca uzyskuje dostęp do utworzonego przez siebie Konta za pomocą utworzonego indywidualnego loginu i hasła Użytkownika o czym zawiadamia go Usługodawca drogą elektroniczną, wskazując w treści e-maila dane niezbędne do dalszego korzystania z Usług oraz zamieszczając w treści przesłanej wiadomości link aktywacyjny do założonego Konta Użytkownika.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie udostępnienia przez Usługobiorcę osobom trzecim w/w danych umożliwiających logowanie.

 8. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy, w przypadku braku przeciwwskazań, o których mowa w punktach powyżej, najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni licząc od chwili dokonania Rejestracji. W sytuacji dokonania Rejestracji w dzień ustawowo wolny od pracy, okres 7 (siedmiu) dni rozpoczyna swój bieg w najbliższy dzień roboczy następujący po w/w dniu wolnym. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług jest spełnienie w szczególności wymogów określonych w § 4 ust. 3.

 9. Usługobiorca może zgłaszać Usługodawcy wszelkie awarie bądź usterki związane z korzystaniem z Portalu, które Usługodawca zobowiązany jest wyjaśnić bądź usunąć w terminie 72 godzin licząc od momentu ich zgłoszenia drogą elektroniczną, z dokładnym wyjaśnieniem zaistniałego problemu. W przypadku nieprawidłowego bądź niepełnego dokonania zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Usługodawca wezwie Usługobiorcę do sprecyzowania wyjaśnienia. Termin na usunięcie bądź wyjaśnienie awarii lub usterki biegnie wówczas od momentu prawidłowego uzupełnienia zgłoszenia.

§ 4. Warunki świadczenia usług

 1. O uzyskanie statusu Partnera SWB, a tym samym Usługobiorcy w rozumieniu niniejszego Regulaminu, mogą ubiegać się wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w branży reklamowej na rynkach europejskich. Warunkiem otrzymania statusu jest prowadzenie działalności gospodarczej w branży reklamowej co najmniej od 2 lat oraz brak uzasadnionego sprzeciwu któregokolwiek z Partnerów Programu „Solidni w Biznesie”. Kwestie powyższe ustalane są przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Usługodawcę i mogą stanowić podstawę do odmowy założenia Konta Użytkownika, o czym mowa w § 3 ust. 4 -6 Regulaminu.

 2. Wszyscy Usługobiorcy – Partnerzy Programu zostają poinformowani drogą elektroniczną o złożonym przez nowego Użytkownika wniosku o Rejestrację Konta Użytkownika. Jednocześnie każdy z tych pozostałych, zarejestrowanych Partnerów Programu, ma prawo wniesienia do Usługodawcy uzasadnionego i umotywowanego merytorycznie sprzeciwu co do Rejestracji Konta nowego Użytkownika, o którym mowa w § 3 ust. 4, drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy wskazany na wstępie Regulaminu. Sprzeciw wniesiony po terminie do tego wyznaczonym bądź nie zawierający uzasadnienia, nie zostanie uwzględniony przez Usługodawcę.

 3. Jeżeli w ciągu 5 dni, licząc od daty wypełnienia formularza rejestracyjnego, Usługodawca nie otrzyma żadnego pisemnego sprzeciwu ze Strony pozostałych Usługobiorców bądź sprzeciwy wniesione w tym czasie okażą się pozbawione podstaw lub z innych przyczyn będą niedopuszczalne, nowy Użytkownik zostaje Usługobiorcą – Partnerem programu SWB, o czym zostaje powiadomiony drogą elektroniczną. Wszyscy Partnerzy zostają poinformowani o nowym Partnerze i jego przystąpieniu do Programu. Warunkiem obligatoryjnym dla pozytywnego zakończenia procesu weryfikacyjnego jest uiszczenie opłaty członkowskiej za roczny udział w programie, określonej w Cenniku dostępnym na stronie Portalu i jej odnotowanie na rachunku bankowym Usługodawcy.

 4. Po przystąpieniu do grona Usługobiorców – członków Programu Solidni w Biznesie, Usługobiorcy mogą korzystać z usług oferowanych przez program Solidni w Biznesie w okresie ich świadczenia, określonym niniejszym Regulaminem.

 5. W ramach świadczenia Usług Usługodawca w szczególności umożliwia Usługobiorcom korzystanie z serwisu „INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND” na warunkach określonych w § 5.

 6. Usługodawca oświadcza przy tym, iż działalność Portalu oraz serwisu „INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND” nie wypełnia w żadnym zakresie znamion i charakteru działalności biura informacji gospodarczej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U.2010.81.530). Żadne z przepisów tej ustawy nie mają zastosowania do działalności prowadzonej przez Usługodawcę w ramach Portalu, a działalność ta nie narusza przepisów tejże ustawy.

§ 5. Postanowienia dotyczące serwisu „INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND”

 1. Serwis „INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND” to najbardziej aktualny wykaz firm w branży produktów promocyjnych, które od swoich kontrahentów otrzymały opinię NIE POLECAM. Serwis pozwala pewniej ocenić ryzyko nawiązania współpracy z nowym kontrahentem, a w szczególności:

  1. możliwość przekazywania informacji o NIE POLECANYCH firmach przez branżę produktów promocyjnych na rynkach europejskich,

  2. możliwość dokonania wpisu oraz sprawdzenia, czy potencjalny zleceniodawca/zamawiający, nie został negatywnie oceniony przez inną firmę z branży,

  3. możliwość pobrania formularza wezwania do zapłaty ze wskazaniem, iż brak płatności spowoduje wystawienie opinii „NIE POLECAM” w serwisie,

  4. możliwość posługiwania się pieczęcią prewencyjną na wystawianych przez użytkownika serwisu wezwaniach do zapłaty, notach odsetkowych i innych dokumentach potwierdzających wierzytelności.

 2. Sprawdzenia czy firma istnieje w wykazie INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND dokonuje się za pomocą wyszukiwarki poprzez wpisanieu numeru NIP lub wyświetlenie pełnego wykazu firm.

 3. Prawo do korzystania z serwisu „INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND” mają posiadacze certyfikatu SWB z opłaconą opłatą członkowską.

 4. Zasady wystawiania opinii w serwisie „INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND” są następujące:

  1. Każdy Użytkownik serwisu „INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND” ma możliwość wystawienia opinii „NIE POLECAM” swojemu kontrahentowi, będącemu jednocześnie Usługobiorcą Portalu, wyłącznie pod warunkiem przeprowadzenia z nim przynajmniej jednej transakcji handlowej w ostatnim roku.

  2. Każdy Użytkownik serwisu „INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND” ma możliwość wystawienia opinii „NIE POLECAM” kontrahentowi wyłącznie na podstawie głównej kwoty wynikającej z faktury VAT wystawionej kontrahentowi.

  3. Opinię można wystawiać w kategorii Finance Quality – terminowość płatności kontrahenta.

  4. Użytkownik serwisu, który zamierza wystawić opinię „NIE POLECAM” zgłasza firmę na stronie www.swb-partners.com w zakładce „Zgłoś firmę” w sposób tam przewidziany, podając w tym zakresie niezbędne dane i informacje. O zgłoszonym zamiarze wystawienia opinii do wykazu „INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND” Usługodawca zawiadamia Usługobiorcę, którego opinia ta ma dotyczyć, a który może w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przedstawić swoje stanowisko w sprawie, w formie protestu, oraz skontaktować się z Usługobiorcą, który zamierza opinię wystawić, w celu zawarcia porozumienia w zakresie zaległości finansowych. W przypadku protestu wystosowanego od firmy zgłoszonej do wykazu INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND Usługobiorca zamierzający wystawić opinię, w terminie 3 dni od dnia poinformowania go o wpłynięciu protestu, zobowiązany jest przedstawić Usługodawcy dokumenty i argumentacje uzasadniające wystawienie opinii „NIE POLECAM”. Po upływie tego terminu Usługodawca podejmuje decyzję co do zasadności wystawienia opinii. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia Usługodawca na wniosek Usługobiorcy dokonuje wpisu kontrahenta do „INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND”. Wpis obejmuje powszechnie dostępne dane kontrahenta, które wynikają z jawnych rejestrów, statystyk, analiz itp.

  5. Usługobiorca oraz kontrahent, którego dotyczy opinia zostaną poinformowani drogą elektroniczną o podjętej decyzji przez Usługodawcę, czyli o wystawieniu opinii NIE POLECAM lub też o odrzuceniu zgłoszenia wpisu do wykazu INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND.

  6. Na wniosek Usługobiorcy wpisanego do wykazu INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND, za zgodą Usługobiorcy, który wpisu dokonał, Usługodawca usuwa wpis z wykazu. W przypadku braku zgody na usunięcie wpisu wyrażonej przez Usługobiorcę, na wniosek którego został on dokonany, popartej rzeczową argumentacją, Usługodawca może usunąć wpis po zapoznaniu się z argumentami wpisanego Usługobiorcy oraz Usługobiorcy dokonującego wpisu. Usługodawca może usunąć wpis w każdym czasie na wniosek Usługobiorcy, który wpisu się domagał i na wniosek którego został on dokonany.

  7. Usługodawca oświadcza przy tym, iż w ewentualnych sporach między Usługobiorcami, w szczególności w zakresie uregulowanym powyżej, pełni jedynie rolę zewnętrznego mediatora, który pomaga spór rozstrzygnąć, nie będąc przy tym jego Stroną, w związku z czym wszelkie roszczenia związane ze stosunkiem obligacyjnym bądź innym, istniejącym między Usługobiorcami, a którego to stosunku dotyczyć wystawiona opinia, jest i będzie sporem wyłącznie między tym Stronami, a Usługodawca nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.

  8. Usługobiorca oświadcza, że wszelkie dokumenty i treści, które dostarczył do Usługodawcy w związku ze sporem z kontrahentem w zakresie wzajemnych rozliczeń, są zgodne z prawdą i rzeczywistym stanem faktycznym sprawy. Usługodawca nie ponosi w żadnym zakresie odpowiedzialności w przypadku podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych dotyczących zadłużenia kontrahenta.

  9. Usługodawca może usunąć wpis dokonany na wniosek Usługobiorcy w przypadku jego zamieszczenia niezgodnie z Regulaminem.

  10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 5. Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczenia usług dotyczacych serwisu INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND, odbywa się na warunkach przewidzianych w § 10.

§ 6. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  1. dowolnej modyfikacji Portalu, jego wyglądu i funkcjonalności oraz świadczonych Usług bez uprzedniego informowania Usługobiorców i Użytkowników;

  2. odmowy świadczenia Usług w przypadkach, o których mowa w § 3 Regulaminu bądź w przypadku wykrycia nieprawidłowości na etapie współpracy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;

  3. czasowego zaprzestania świadczenia usług, gdy wymagają tego prowadzone prace naprawcze lub konserwacyjne;

  4. usunięcia z Portalu treści udostępnianych przez Usługobiorców, jeżeli naruszają one dobra osobiste osób trzecich bądź w sposób rażący naruszają obowiązujący porządek prawny czy postanowienia niniejszego Regulaminu;

  5. wysyłania na adres e-mailowy Usługobiorcy komunikatów technicznych, transakcyjnych i prawnych oraz informacyjnych.

 2. Usługobiorca ma prawo:

  1. do zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta, w szczególności poprzez edytowanie danych i informacji podanych na etapie Rejestracji, w dowolnym momencie;

  2. w przypadku, gdy kontrahent, będący jednocześnie Usługobiorcą, zalega minimum 21 dni z należnością na rzecz innego Usługobiorcy, Usługobiorca – wierzyciel ma prawo zgłosić ten fakt do Usługodawcy. W tej sytuacji Usługodawca kontaktuje się z zalegającym z płatnością Usługobiorcą i informuje go o zgłoszonych wierzytelnościach. Usługobiorca zalegający z płatnością ma wówczas obowiązek, najpóźniej w ciągu 10 dni od pozyskania informacji od Usługodawcy, dokonać polubownych ustaleń z Usługobiorcą – wierzycielem w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji. W przypadku braku poczynienia ustaleń w powyższym terminie, Usługobiorca – wierzyciel ma prawo złożyć wniosek do Usługodawcy o wykreślenie Usługobiorcy zalegającego z płatnościami z Programu SWB i w konsekwencji usunięcie jego Konta Użytkownika. O złożeniu wniosku o wykreślenie, Usługodawca niezwłocznie zawiadamia Usługobiorcę zalegającego z płatnościami, który może w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przedstawić swoje stanowisko w zakresie złożonego wniosku. Usługodawca w terminie 7 dni podejmuje decyzję w sprawie skreślenia Usługobiorcy z programu SWB, zawiadamiając o swej decyzji strony. Po uzasadnionym zgłoszeniu naruszenia przez Usługobiorcę zasad członkostwa programu, Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej www.swb-partners.com.

  3. W przypadku sporu dotyczącego nieuregulowanych należności, Strony – Usługobiorcy mają prawo odwołania się od decyzji w sprawie skreślenia z programu SWB. Odwołanie składa się do Usługodawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji, który rozstrzyga spór w ciągu kolejnych 14 dni. Po wydaniu ostatecznej decyzji o usunięciu z Programu SWB lub upływu terminu na wniesienie odwołania, Usługodawca niezwłocznie skreśla danego Usługobiorcę z Programu SWB. Poinformowani o tym fakcie zostaną również wszyscy pozostali Usługobiorcy.

 3. Usługobiorca, niniejszym zrzeka się wszelkich praw i roszczeń wobec Usługodawcy związanych z udostępnianiem przez Usługodawcę na rzecz wszystkich pozostałych Użytkowników danych związanych z korzystaniem przez niego z Portalu, w szczególności w zakresie serwisu INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND.

 4. Usługodawca i Usługobiorca są zobowiązani do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. treści zamieszczane ewentualnie w Portalu przez Usługobiorców oraz inne podmioty, w szczególności w zakresie Informacji handlowej;

  2. korzystanie z Portalu w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu oraz w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny i powstałe w ten sposób szkody, w tym szkody wyrządzone przez Usługobiorców osobom trzecim, w tym innym Usługobiorcom;

  3. szkody powstałe podczas przerw technicznych lub w wyniku usunięcia Konta Użytkownika;

  4. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria techniczna) bądź innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, w szczególności w następstwie działań osób trzecich;

  5. podanie przez Usługobiorców niepełnych lub nieprawdziwych danych przy dokonywaniu Rejestracji;

  6. nieprzestrzeganie przez Usługobiorców postanowień Regulaminu;

  7. szkody powstałe w związku z wykorzystywaniem przez Usługobiorców danych i informacji wynikających w szczególności z serwisu INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, w szczególności do celów niezwiązanych z Portalem, jego funkcjonalnością i przeznaczeniem.

  8. szkody powstałe w związku z bezpodstawnym wpisem Usługobiorcy na listę INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND bądź nieusunięciem takiego wpisu niezwłocznie po ustaniu przesłanek uzasadniających wpis.

 6. Usługobiorca:

  1. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie udostępnionych przez niego danych i informacji, związanych z rejestracją Konta Użytkownika i korzystaniem z niego, jak również danych i informacji związanych z korzystaniem przez niego bądź innych Usługobiorców w zakresie serwisu INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND;

  2. ma prawo zarządzać udostępnionymi przez siebie, a gromadzonymi i przetwarzanymi przez Usługodawcę danymi i informacjami, w szczególności poprzez ich edytowanie i uzupełnianie za pośrednictwem Konta Użytkownika;

  3. zobowiązany jest do niepublikowania treści obraźliwych, wulgarnych, naruszających bezpośrednio obowiązujący porządek prawny bądź naruszający prawa osób trzecich czy postanowienia Regulaminu;

  4. zobowiązany jest do niewykorzystywania Portalu w celach innych, aniżeli wynikających z postanowień zawartej przez strony umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  5. nie podejmować żadnych działań sprzecznych z postanowieniami Regulaminu, jak również działań zmierzających do zakłócenia w jakikolwiek sposób korzystania z Portalu przez innych Użytkowników czy Usługobiorców;

  6. zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty w przypadku, gdy rodzaj i zakres współpracy pomiędzy Stronami tego wymaga, w sposób i w terminie przez Usługodawcę oznaczonych, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

  7. nie ma prawa do kierowania pod adresem Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń, których przedmiotem są stosunki prawne wynikające z kontrahentami Usługobiorcy, będącymi również Użytkownikami Portalu. Nie ma również prawa do obciążania Usługodawcy odpowiedzialnością za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Portalu, w szczególności w zakresie serwisu INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND, w ramach którego Usługodawca, pełniąc rolę mediatora, współuczestniczy w rozstrzyganiu sporów między Usługobiorcami.

§ 7. Korzyści wynikające z posiadania statusu Partnera SWB

 1. Z korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu SWB w pakiecie podstawowym, wynikają następujące korzyści:

  1. uzyskanie certyfikatu wiarygodności finansowej;

  2. większe zaufanie ze strony kontrahentów i klientów;

  3. prestiż, wzrost wiarygodności firmy (przynależność do elitarnego programu partnerskiego ułatwia nawiązanie nowych kontaktów handlowych);

  4. prawo do posługiowania się logotypem SWB – Solidni w Biznesie w swoich materiałach reklamowych i informacyjnych;

  5. promocja firmy w każdym wydaniu branżowego kwartalnika „Gifts Journal Polska” oraz na stronie internetowej Programu SWB;

  6. udział w śniadaniu biznesowym podczas targów RemaDays w Warszawie.

 2. Z korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu SWB w pakiecie rozszerzonym, wynikają następujące dodatkowe korzyści:

  1. uzyskanie dostępu do wykazu firm „Not Recommend” – Branżowego Wykazu Firm Nie Polecanych w branży reklamowej;

   1. to najbardziej aktualny wykaz firm nie polecanych przez branżę produktów promocyjnych, które od swoich kontrahentów otrzymały opinię NIE POLECAM;

   2. profilaktyka finansowa – bieżący dostęp do aktualnego Wykazu NOT RECOMMEND na stronie internetowej (po zalogowaniu) oraz comiesięczny wykaz firm NIEPOLECANYCH w branży w formie drukowanej;

   3. możliwość zgłoszenia kontrahentów z zaległościami finansowymi do windykacji.

   4. NOT RECOMMEND pełni również rolę mediatora w odzyskiwaniu należnych spłat.

  2. rabaty na reklamy prasowe w magazynie Gifts Journal;

  3. bezpłatne newsy na stronie www.giftsjournal.pl

§ 8. Dokonywanie płatności

 1. Za wyjątkiem spraw określonych w niniejszym paragrafie, korzystanie z Portalu jest nieodpłatne.

 2. Obowiązkowi uiszczenia opłaty podlega:

  1. uczestnictwo w Programie Solidni w Biznesie

  2. uczestnictwo w Programie NOT RECOMMEND

 3. Wysokość i sposób wnoszenia opłat oraz typy i rodzaje usług, które Usługodawca świadczy odpłatnie, Usługodawca określa w Portalu w zakładce „Cennik”.

 4. Akceptowana forma płatności to przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy: PL49 1600 1084 0004 0503 6640 8001;

 5. Płatności można dokonywać w walucie polskiej (PLN) oraz w innych akceptowanych przez Usługodawcę walutach.

 6. Po zarejestrowaniu dokonanej płatności na rachunku bankowym Usługodawcy, rozpoczyna się świadczenie usług przez Usługodawcę.

 7. Za zakupione przez Usługobiorcę usługi Usługodawca wystawia faktury VAT, które wysyłane są na adres e-mail wskazany podczas Rejestracji, drogą elektroniczną, na co Usługobiorca wyraża zgodę akceptując treść niniejszego Regulaminu.

 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienie powstałe nie z jego winy, a skutkujące późniejszą aktywacją Usług zakupionych przez Usługobiorcę.

 9. W przypadku skreślenia Usługobiorcy przez Usługodawcę z listy Partnerów programu SWB, w przypadkach przewidzianych niniejszym Regulaminem, składka roczna uiszczona przez Usługobiorcę nie podlega zwrotowi.

§ 9. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców oraz dokłada wszelkich starań, by dane te chronić przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.

 2. Usługodawca przetwarza udostępnione mu przez Usługobiorców dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w celu prawidłowej realizacji świadczonych Usług, określonych niniejszym Regulaminem.

 3. Usługodawca przetwarzając dane osobowe Usługobiorców z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, jednocześnie zapewnia Usługobiorcom realizację praw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności prawo do wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji tych danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach szczegółowo wskazanych w treści w/w ustawy.

 4. Usługodawca każdorazowo wskazuje dane, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia Usługi, które to dane są następnie przetwarzane.

 5. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie wykorzystanie jego danych.

 6. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

 7. Usługodawca może przekazywać dane osobowe Usługobiorców, takie jak imię Usługobiorcy oraz jego adres e-mail innym podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Usługodawcą, prowadzącym serwisy internetowe. Przekazane dane będą mogły być wykorzystane w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców. Usługobiorca każdorazowo będzie informowany o możliwości udostępnienia przez Usługodawcę powyżej wskazanych danych w określonych powyżej celach, na co Usługobiorca wyrazi zgodę bądź nie, zaznaczając konkretną opcję do wyboru.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do reklamacji Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu.

 2. Reklamacje kierowane są drogą elektroniczną na wskazany przez Usługodawcę adres e-mail, a następnie rozpatrywane przez Usługodawcę.

 3. Reklamacja poza danymi Usługobiorcy, zgodnymi z danymi podanymi podczas Rejestracji, winna nadto zawierać:

  1. szczegółowe określenie przedmiotu reklamacji;

  2. uzasadnienie reklamacji.

 4. Usługodawcy przysługuje termin 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania reklamacji, na jej rozpatrzenie, pod warunkiem, że reklamacja spełnia wymogi przewidziane w pkt 3. W przeciwnym razie Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do uzupełnienia danych lub informacji, o których mowa w pkt 3. Wówczas termin na rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę liczony jest od dnia otrzymania przez Usługodawcę poprawionej i uzupełnionej reklamacji.

 5. Rozpatrywana przez Usługodawcę reklamacja może zostać uznana za bezpodstawną, o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorcę. Natomiast w przypadku uznania reklamacji skierowanej przez Usługobiorcę za zasadną, strony ustalą sposób jej załatwienia, w szczególności w zakresie ewentualnego zwrotu poniesionych kosztów lub rekompensaty w postaci dodatkowej, bezpłatnej Usługi. Decyzja wydana przez Usługodawcę w zakresie zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 11. Rozwiązanie umowy

 1. Łącząca strony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

 2. Usługodawca oraz Usługobiorca może wypowiedzieć umowę łączącą go z drugą Stroną z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 3. Usługobiorca może rozwiązać umowę poprzez usunięcie Konta Użytkownika, wysyłając w tym zakresie do Usługodawcy odpowiedni wniosek w sposób określony na Portalu.

 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę z Usługobiorcą w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:

  1. doszło do naruszenia postanowień Regulaminu;

  2. treści zamieszczone przez Usługobiorcę w Portalu naruszają dobra osobiste osób trzecich bądź w sposób rażący naruszają obowiązujący porządek prawny lub postanowienia niniejszego Regulaminu;

  3. Usługobiorca wykorzystuje Portal w celach innych, aniżeli wynikające z postanowień zawartej przez strony umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  4. Usługobiorca lub Użytkownik poprzez swoje działania zakłóca możliwość korzystania z Portalu przez innych Użytkowników czy Usługobiorców;

  5. Usługodawca będzie posiadał informację, iż Konto Użytkownika zostało założone przez osobę powiązaną z podmiotem konkurencyjnym wobec Usługodawcy i jest wykorzystywane w celach noszących znamiona nieuczciwej konkurencji bądź w celu szkodzenia Usługodawcy w jakikolwiek sposób;

  6. dojdzie do uzasadnionego zgłoszenia Usługodawcy, przez co najmniej dwóch Usługobiorców, naruszenia przez innego Usługobiorcę zasad etycznych obowiązujących w biznesie,

  7. dojdzie do uzasadnionego zgłoszenia Usługodawcy, przez co najmniej jednego Usługobiorcę, zaległości finansowych po stronie Usługobiorcy przekraczających 30 dni licząc od dnia upływu terminu płatności.

 5. O rozwiązaniu umowy poprzez usunięcie Konta, Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę w odrębnej wiadomości e-mail. W takim przypadku Usługobiorcy nie przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonej opłaty rocznej za korzystanie z Portalu.

 6. W sprawach mniejszej wagi, Usługodawca może poprzestać na czasowym zawieszeniu Konta Użytkownika, na okres maksymalnie 30 dni.

 7. Usługodawca ma prawo do odmowy rejestracji Konta dla Użytkownika, wobec którego wcześniej Usługodawca skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w pkt 4.

 8. Bez względu na formę rozwiązania stosunku umownego łączącego Strony, jest ono jednoznaczne z zakazem korzystania przez Usługobiorcę z certyfikatu oraz logotypu SWB we wszelkich jej materiałów informacyjno – reklamowych ( elektronicznych, drukowanych, itp.).

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej www.swb-partners.com.

 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany zarówno któregokolwiek z postanowień, jak i całego Regulaminu, przy jednoczesnym poszanowaniu praw Usługobiorców, których łączy z Usługodawcą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 3. Usługodawca powiadomi Usługobiorców o dokonanej zmianie, o której mowa w pkt 2, poprzez udostępnienie w tym zakresie stosownej informacji na Portalu w zakładce „Regulamin”.

 4. Usługobiorcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy łączącej go z Usługodawcą z uwagi na zmianę Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany. Po upływie terminu na rozwiązanie umowy, przyjmuje się, iż Usługobiorca w pełni akceptuje nową treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego stosowania w zmienionej treści.

 5. Wszelka korespondencja doręczana będzie na adres e-mail podany przez Partnera lub pocztą na adres siedziby Partnera. O każdej zmianie adresowej Partner zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora programu. Za skutecznie doręczoną korespondencję uznaje się przesłanie jej na adres e-mail, lub adres pocztowy podany przez Partnera.

 6. Regulamin niniejszy oraz zawierane przez strony umowy podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych mają do nich zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy:

  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204);

  2. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.);

  3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.).

 7. Wszelkie ewentualne spory powstałe na gruncie stosowania postanowień Regulaminu lub zawieranych przez strony umów rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Usługodawcy.

Ta strona zbiera cookies w celu udoskonalania strony. Jeśli nie zgadzasz się na zbieranie tych informacji możesz zablokować je w ustawieniach przeglądarki.